Miljöpolicy


Raimos Rör kan i sin verksamhet påverka miljön, vi skall därför vara aktsamma om den och medverka till en långsiktig

hushållning av dess resurser vid val av material, produkter och tjänster. Det skall vi uppnå genom att:

>Göra policyn känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget.

>Ständigt arbeta för att minska och förebygga föroreningar.

>Minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen.

>Påverka våra leverantörer att agera i enlighet med bästa miljöval.

>Verka för förebyggande åtgärder allt eftersom ny teknik och nya hjälpmedel blir tillgängliga.

>Uppfylla tillämplig miljölagstiftning samt övriga föreskrifter och krav som företaget berörs av.


Övergripande miljömål:

>Vi investerar endast i maskinutrustning med ringa miljöpåverkan.

>Vi sorterar vårt avfall av papper, wellpapp, trä, metaller och plast samt batterier och toner.

>Undvika användning och spridning av långlivade, naturfrämmande produkter.

>Utgå från kundens krav på god miljö avseende luft, ljud, värme sundhet och trivsel.


Leif Alhonen   Hans Nordling